צור קשר

השאר פרטים

צור קשר

תשלום מס ירושה בארה"ב

כמו בכל חוק, גם כאן יאיר פילוסוף מנכ"ל Nadlan- Fl קיבץ עבורכם המשקיעים את עקרי השוני והסכומים אשר מצויים בחוק האמריקאי. חוקי מס הירושה והעיזבון של הנפטר בארצות הברית שונים מחוקים אלו החלים בארץ. השוני מתבטא בשווי ערך הירושה וכן בתנאים ובהבדלים שונים נוספים.

השפעת ארץ האזרחות:

כאשר מדובר למשל באזרח אמריקאי הוא פטור מתשלום מס עיזבון בארצות הברית כאשר מדובר בסכום הנמוך מסכום של 5,450,000$, כאשר חוק זה נכון לשנת המס 2017. כיום (2018) התקרה עודכנה ל 10 מיליון דולר.

כאשר מדובר באזרח ישראלי ללא  אזרחות אמריקאית, בשנת המס 2018 הפטור ממס עיזבון בארצות הברית  עומד על סכום הנמוך משישים אלף דולר בלבד, וכן כל אזרח ישראלי זכאי לקבל קרדיט בשווי של שלוש עשרה אלף דולרים על כל מס עיזבון.

את ערכו של הנכס הקיים בירושה מחשבים על פי ערכו בשוק הריאלי ביום הפטירה. מדרגות מס הירושה בארצות הברית נעות בטווח של בין 18- 40 אחוזי מס, באופן פרוגרסיבי (מדורג) כתלות על פי שווי הירושה. כמו גם במקרים של הענקת מתנה, מדרגות המס יהיו זהות לאחוזי המס המוטלים על כל עיזבון, זאת בכדי למנוע מקרים של ניסיון להתחמק מתשלום מס עקב הגדרת הירושה כמתנה המועברת בזמן מוקדם יותר. הגדרת החוק יוצרת הבדל מהותי בנושא תשלומי המס החלים על אזרח אמריקאי לעומת אזרח ישראלי שאינו בעל אזרחות אמריקאית, בהגדרות החלים לגבי מס מתנה ומס עיזבון. במקרים רבים של הענקת הנכס כמתנה, מוקדם יותר טרם הפטירה, יוכלו לצמצם את ערכו של העיזבון הנדרש לתשלום מס.

כל נושא חישוב שווי הירושה שונה מאזרח אמריקאי לאזרח ישראלי. לצורך חישוב שווי העיזבון, אזרח אמריקאי יהיה חייב לדווח על כל נכסיו הקיימים בכל מקום בעולם, כולל דווח על נכסים הקיימים בישראל. ואילו אזרח ישראלי שאינו אזרח אמריקאי יהיה חייב לדווח רק על הנכסים הקיימים בארצות הברית, כאשר בהגדרה זו של נכסים בארצות הברית יכללו על פי חוק: נכסי נדל"ן הנמצאים בשטח ארצות הברית, כל נכס מוחשי הנמצא בארצות הברית, ניירות ערך ומניות של חברות המאוגדות בתחומי השטח של ארצות הברית, וכן כל חוב או הלוואה לישות אמריקאית.

במקרים של השקעות בארצות הברית הנערכות באמצעות שותפות או התאגדות, במקרים אלו השותפות יכולה להיות מוגדרת כבעלות חלקית או כבעלות מלאה על נכסי הנדל"ן. כך גם יחושב שווי הנכס על פי חלקו של השותף בשותפות לנכס, כאשר המוריש לא יחשב כבעלים הישירים של הנכס. אחזקה זו מוגדרת על פי החוק כנכס לא מוחשי ועל כן תנאי החוק ותשלום המס שהוזכרו אינם חלים על נכס זה, המוגדר כאחזקת נכס בשותפות. לכן נשאלת השאלה האם אחזקה בשותפות תיכלל בחישוב שווי הירושה והעיזבון? למעשה כיום אין תשובה או קביעה החלטית של רשויות המס האמריקאיות כי אחזקה משותפת נכללת תחת ההגדרה של נכס הנמצא בתחומי שטחה של ארצות הברית. לאור רוב הפרשנויות הקביעה היא כי יהיה סביר לומר כי שווי ערכו של אחזקה בשותפות ייכלל בחישוב לצורכי מס העיזבון, זאת במידה בה מתקיימים שני תנאים: האחד – השותפות כוללת החזקת נכסי נדל"ן הנמצאים בתחומה של ארצות הברית, והתנאי השני- פעילות השותפות כלולה תחת ההגדרה "Effectively Connected Income".

מכיוון שמרבית השותפויות בהן מתבצעות השקעות בארצות הברית קיימות באופן זה של תנאים וסעיפים הנזכרים למעלה, יהיה סביר להסיק כי שווי של אחזקה בשותפות תהיה כלולה בחישוב לצורכי תשלום מס העיזבון.

לאחזקה בשותפות לצורכי חישוב מס העיזבון ישנם מספר יתרונות: זוהי מתנה הפטורה ממס, כיוון שעל פי החוק מתנה של חלק בשותפות מוגדרת כנכס שאינו מוחשי, ולאזרח ישראלי שאינו אזרח אמריקאי, נתון זה מאפשר צמצום אפקטיבי בערכו של ערך העיזבון, ועל כן התשלום מס יהיה פחות יותר או אפילו יאפשר קבלת פטור. יתרון נוסף הוא בשווי ערך ההשקעה שיכול להצטמצם באופן משמעותי עם קיזוז התחייבויות השותפות, זאת כיוון שחישוב ערך הנכס נקבע על פי החוק בהתאם לחישוב ערכו הריאלי של השקעת הנפטר בעת הפטירה וכן קיזוז התחייבויות המנוח עקב השותפות. כלומר במרבית עסקאות של רכישת נדל"ן בארצות הברית השותפות כרוכה גם בלקיחת הלוואה לצורך רכישת הנכס הקיים, ועל כן ההתחייבות בשותפות להחזיר את ההלוואה הקיימת היא באחריות כל שותף באופן יחסי ובהתאם לאחוז שנקבע לגבי אחזקתו בשותפות, והתחייבות זו מוגדרת בחוק האמריקאי כ-Non-Recourse Liability, נכללת בטופס בשםK-1  טופס המהווה למעשה סיכום של הכנסות והוצאות השותף. במרבית המקרים התחייבויות השותף יהיו צפויות להיות גבוהות יותר מערכו הכלכלי של חשבון השותף, ולכן כאשר בהתאם לזאת יתבצע חישוב הערך הריאלי של שווי ההשקעה. הערך הנקי של ההשקעה יסתכם בסכום שלילי שאינו נכלל במס העיזבון. בנוסף השותפות אינה מחויבת בדיווח לרשויות המס על פטירתו של השותף, כיוון שמנהל העיזבון מטעמו של המנוח אחראי לביצוע הגשת הדו"ח ותשלום המס.

למעשה מתוך מיליוני משקיעים בנכסים בארצות הברית, נגבה בפועל מס העיזבון רק 182 פעמים, כאשר מתוכם 99 גביות נבעו מהשקעות נדל"ן. כלומר על פי המידע הרשמי של אתר רשות המיסים בארצות הברית, מדובר על אחוז אפסי של אזרחים שאינם אמריקאיים בעלי השקעות בארצות הברית שהיו חייבים לשלם את מס העיזבון.

לאור כל זאת בכדי ליצור את מצב הקטנת שווי העיזבון וכך לא לשלם את מס העיזבון, יש להקפיד על כמה כללים- להשקיע באמצעות חברה ישראלית- חברה בע"מ שאינה מוגדרת במסגרת החוק כחשופה לצרכי תשלום מס העיזבון. בעוד שחברה משפחתית עלולה לשלם מס זה, ליישם את נושא העברת החלק בשותפות כמתנה- כך במצב של אחזקה בשותפות אין הנכס כאמור יהיה חייב במס מתנה. כאשר העברה זאת מתבצעת עד לתקופה של שלוש שנים לפני תאריך פטירת המנוח, ערך המתנה עלולה יהיה להיכלל בחישוב שווי העיזבון, אולם החוק מאפשר לחרוג מחלק מהעברות אלו. יש להעביר את הנכסים כמתנה לבן או לבת הזוג, כיוון שעל פי החוק ישנו פטור שנתי בגובה סכום של 148,000 דולר על ערך נכסים שהועברו במתנה לבן זוג או בת זוג שאינם בעלי אזרחות אמריקאית. גם להעברה לאדם שאינו בן או בת הזוג ישנו על פי החוק פטור שנתי בסכום של 14,000 דולר על ערך הנכסים כלומר בפירוט החישוב  חלק העיזבון  והמתנה יחדיו הפטורים ממס יגיע לסכום של – 208,000$ (60,000$+148,000$).

יש לזכור כי תשלומים המתקבלים מביטוחי חיים  נחשבים לנכס הנמצא מחוץ לתחומי ארה"ב, ולכן אינם מחושבים לצורכי מס העיזבון וכן כאמור גם לרכישת הנכס באמצעות שותפות יתרונות רבים.

כלל מומלץ נוסף הוא-  פתיחת Trust המהווה ישות נפרדת ולכן אינה חייבת במס עיזבון על הנכסים המוחזקים במסגרת זו. החיסרון העיקרי הוא וויתור של בעלות על הנכסים לטובת ה-Trust, עלויות הקמתה, אי הגמישות בשינוי מבנה הישות או החיוב על דיווחי המס השוטפים.

מוטב למכור את חלק השותפות או נכס הנדל"ן במחיר הוגן לשווי השוק כיוון שמכירה באופן זה של החלק בשותפות תסייע בהקטנת שווי העיזבון הנותר. יש לציין כי הערך הניתן תמורת החלק בשותפות חייב להיות בשווי שוק הוגן ולא הוא יהיה עלול להיחשב כמתנה החייבת בדיווח הגשת דוח המס השנתי.

לאור שכיחות הקרובה לאחוז אפסי של תשלום מס העיזבון בפועל על ידי אזרחים שאינם אמריקאיים, הקושי המובנה של רשויות המס להגדיר את החשיפה למס העיזבון בחזקת נכס הנדל"ן בשותפות. האפשרות לנצל את ההבדלים בין חוקי מס המתנה לחוקי מס העיזבון החלים על אזרחים שאינם אמריקאיים וכן לאור השקעה באמצעות גופים שאינם חשופים למס העיזבון בארצות הברית, ולאור ניכוי התחייבות השותפות מסך העיזבון, כל אלו יוצרים יתרונות משמעותיים בהקטנת ערך הנכס ואף באפשרות לפטור מלא ממס. בחירה בחברה מקצועית בנושא תוביל למזעור סיכונים באופן ניכר ולאפשרות לתכנן וליישם ככל המוקדם וביעילות רבה את דרכי הפעולה עבורך, כלקוח המעוניין להשקיע בארצות הברית. 

יאיר פילוסוף מנכ"ל Nadlan- Fl יוביל וידריך אתכם המשקיעים בכל הנוגע בנושא מס העזבון, והחובה שלכם בתשלום כמשקיעים עם חברתנו.

לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית


חברת עצוב אתרים חברת עצוב אתרים